Milena Paciorak

17 czerwca 2018

Brak komentarzy

Home KOSMETOLOGIA

Powiedz nam jaki masz sposób na upały i zgarnij filtr od Sesderma!

Powiedz nam jaki masz sposób na upały i zgarnij filtr od Sesderma!

Wakacje już za rogiem, mocne słońce rozpieszcza nas od wielu tygodni. I co my na to? Szukamy najlepszych sposób, by chronić się przed upałami i słońcem.

I chcemy Waszej pomocy! Zdradźcie nam swoje triki na upały, ale filtr przeciwsłoneczny Sesderma Repakin Silk Touch trafi do tego, kto pozostawi najciekawszy komentarz na naszym profilu facebookowym Katowice lub Gliwice.


Sesderma Repaskin Silk Touch to preparat przeciwsłoneczny z filtrem SPF50, który zapewnia skórze ochronę i dodatkowo naprawia uszkodzoną skórę na poziomie DNA. Jego zaletą jest niebywale lekka formuła, która nie pozostawia na twarzy tłustego filtru, nie bieli  (jak zazwyczaj robią to filtry przeciwsłoneczne), świetnie sprawdza się jako krem na co dzień i baza pod makijaż.

Produkt łatwo się rozprowadza, szybko wchłania i może być stosowany każdego dnia, także jako filtr do opalania. Nadaje się do każdego rodzaju cery, także mieszanej i trądzikowej, która ma tendencję do nadprodukcji łojotoku i zapychania się porów.

Bawimy się od 17.06.2018 do 23.06.2018 roku. Wszystkie szczegóły konkursu znajdziecie w poniższym regulaminie, który dostępny jest również w gabinecie Idealnie w Katowicach oraz Gliwicach. Powodzenia!Regulamin Konkursu


1.Konkurs.
1.1. Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przebywających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej „Uczestnikami”).
2. Organizatorzy Konkursu.
2.1. Organizatorem Konkursu jest Klinika Idealnie zwany dalej „Autorem Konkursu”. Idealnie s.c. G.Grabiński J.Grabińska ul. Katowicka 65/45, 40-174 Katowice NIP 9542744204 REGON 243312984.
2.2. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Klinika Idealnie
2.3. Przed wzięciem udziału w Konkursie każdy Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Udział w Konkursie będzie równoznaczny z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.
2.4. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibach Kliniki Idealnie w Gliwicach, ul. Zygmunta Starego 10, 41-800 oraz Katowicach, ul.Ligonia 40/1, 40-037. A także na fanpagach obu klinik.
3. Zasady Konkursu
3.1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na profilu Kliniki Idealnie Katowice i Gliwice na Facebooku (https://www.facebook.com/idealniekatowice/ oraz https://www.facebook.com/idealniegliwice/) Konkurs skierowany jest do Uczestników, którzy w dniu jego rozpoczęcia ukończyli 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora ani osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
3.3. Zadanie Konkursowe brzmi: Zdradź nam swoje sposoby na upały i wygraj filtr słoneczny Sesderma. Nagroda trafi do najciekawszego komentarza pozostawionego na profilu facebookowym gabinetu Idealnie Katowice lub Idealnie Gliwice.
3.4. Konkurs będzie trwał od dnia 17.06.2018 do 23.06.2018.
3.5. Nagrodą w Konkursie jest filtr słoneczny Sesderma Silk Touch.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu i zasady przyznawania nagród.
4.1. Spośród wszystkich osób biorących udział Autor Konkursu wybierze 1 komentarz.
4.2. Wyłonienie zwycięzcy przez Autora Konkursu nastąpi w terminie do 5 dni po zakończeniu Konkursu, czyli do dnia 28 czerwca 2018.
4.3. Informacja o zwycięzcach w Konkursie zostanie opublikowana przez Autora Konkursu na profilu na Facebooku.
4.4. Po wyłonieniu laureata Autorem Konkursu skontaktuje się mailowo z laureatem.
4.5. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody jako osoba nieuprawniona, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu.
4.6. Organizator oświadcza, że nagroda rzeczowa jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4.10. Nagroda w Konkursie nie podlegają wymianie na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny.
4.11. Nagroda zostanie przesłane Uczestnikom za pośrednictwem poczty na adres i dane wskazane w treści wiadomości konkursowej. Regulaminu, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania danych adresowych nagrodzonych Uczestników.
4.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora.
5. Przetwarzanie danych osobowych i prawa autorskie.
5.1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także na opublikowanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska na stronie internetowej, o której mowa w punkcie 3.1. powyżej. Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przekazane przez Uczestników Konkursu dane adresowe będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenie Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów.
5.2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników Konkursu jest Autor Konkursu.
5.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z Konkursem – przyznania i wydania nagrody.
5.4. Imię i nazwisko Zwycięzcy deklarowane w jego profilu na Facebook.com zostanie zamieszczone na stronie
https://www.facebook.com/idealniekatowice https://www.facebook.com/idealniegliwice oraz , na co Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu. Jeżeli Zwycięzca nie zgadza się na opublikowanie jego danych na ww. stronie powinien wysłać na mail biuro@idealnie.eu sprzeciw wobec zamieszczenia danych na ww. stronie.
5.5. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
6. Prawa autorskie i pozostałe warunki prawne.
6.1. W przypadku gdyby umieszczony na potrzeby Konkursu przez Uczestnika wpis w aplikacji miał charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 z póź. Zm.), to znaczy będzie przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, Uczestnik korzystając z aplikacji niezbędnej do skorzystania z Konkursu, biorąc udział w Konkursie udziela Autorowi Konkursu wyłącznej licencji, z prawem do udzielania sublicencji do tego utworu bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • 6.1.1.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w szczególności poprzez umieszczenie na stronie internetowej o której mowa w punkcie 3.1 powyżej – wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową;
  • 6.1.1.2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem egzemplarzy;
  • 6.1.1.3. nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji przez inną organizację radiową lub telewizyjną oraz retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych.
  • 6.1.1.4. eksploatacja za pomocą technologii w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  • 6.1.1.5. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne odtwarzanie, publiczne udostępnianie w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych.
  • 6.1.1.6. wykorzystanie w całości, jak i w dowolnych fragmentach, w tym w utworach audiowizualnych, programach telewizyjnych i radiowych oraz w reklamie prasowej, telewizyjnej, radiowej, internetowej itp.7.

7. Inne postanowienia.

7.1. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez Uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.
7.2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
7.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu informując o tym Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora. Powierzenie obowiązków podwykonawcom nie zmienia faktu, iż za prawidłowe wyliczenie i odprowadzenie podatku do właściwego urzędu skarbowego ponosi Organizator Konkursu.
7.4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłające-mail na adres biuro@idealnie.eu
7.5. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19. 11. 2009 o grach hazardowych (Dz.U.09.201.1540 z póz. Zm.)

Najnowsze wpisy

Joanna Grabińska

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku kosmetologia. Szeroko pojętą kosmetyką interesuje się od 6 lat - tyle samo pracuje w zawodzie. Specjalizuje się w zabiegach aparaturowych, a w szczególności depilacji laserowej.

Milena Paciorak

Od prawie sześciu lat współprowadzi bloga lifestylowgo blessthemess.pl, na którym dzieli się nowościami ze świata urody i pielęgnacji. Jest jedną z redaktorek Allegro.pl, gdzie pisze o modzie, urodzie i trendach.